فرانسه - زبان فرانسوی

  فرانسه : زبان فرانسوی -

  منابع آموزشی

 

زبان فرانسوی یک زبان طبیعی ، هند و اروپایی از خانوادهٔ زبان های رومی است که ۱۳۶ میلیون سخنور زبان نخست در فرانسه و آفریقای شمالی و مرکزی دارد.

فرانسوی یکی از شش زبان رسمی سازمان ملل متحد، یکی از دو زبانِ کاری این سازمان و زبان کاری یا رسمی سازمان‌های متعدد بین المللی یا محلی، از جمله، اتحاد به اروپا می‌باشد. فرانسوی، زبانی است کاملاً علمی و دانشگاهی، و امروزه همچنان، پس از انگلیسی، یکی از مهم‌ترین زبان‌های دیپلماتیک به‌شمار می‌رود. در حدود ۱۹۰ میلیون نفر، فرانسوی را به عنوان زبان دوم زبان دوم صحبت می‌کنند و ۲۰۰ میلیون نفر دیگر هم آن را به عنوان یک زبان دوم اکتسابی استفاده می‌کنند.

اجتماعات گویش کننده به فرانسوی در ۵۷ کشور و قلمرو حضور دارند. بیشتر گویش کنندگان بومی این زبان در فرانسه هستند. بقیهٔ گویش کنندگان به طور عمده در کانادا، به ویژه استان کبک و لونتاریو و نیز بلژیک و سوییس و مناطقی در ایالات آمریکا حضور دارند.

بیشتر افرادی که فرانسوی زبان دوم آن‌هاست در آفریقای فرانسوی زبان زندگی می‌کنند، که با تردید می‌توان گفت تعداد آن‌ها از گویندگان بومی بیشتر است.

گرچه زبان اسپانیایی از نظر تعداد افرادی که به یک زبان واحد تکلم می‌کنند در مقام دوم قرار دارد.