فرانسه - ضمایر فاعلی در فرانسه

  فرانسه : ضمایر فاعلی در فرانسه - FRENCH

  منابع آموزشی

 

مطلبی که می خواهیم در مورد آن بپردازیم ضمایر فاعلی در این زبان می‌باشند.

ضمایر فاعلی چه نقشی دارند؟!

اصولا ضمیر شخصی زمانی به کار میرود که به جای اسم (فاعل) قرار بگیرند.

 چون میخوهند مانع از این شوند که اسم چندین بار در یک مطلب تکرار شود.

همچنین کمک به این میکند که جمله کوتاه تر شود .

 

 

ساختار ضمایر فاعلی در زبان فرانسوی :

ساختار ضمایر فاعلی در زبان فرانسوی مانند زبان فارسی و انگلیسی راحت میباشد .

تنها تفاوت آن در این است که در ضمایر سوم شخص مفرد و جمع در فرانسه باید نوع جنسیت مشخص باشد .

 

اما ضمایر فاعلی فرانسوی به ترتیب:

 Je                   اول شخص مفرد                من               

Tu                    دوم شخص مفرد                تو  

Il                     سوم شخص مفرد              او مذکر

Elle                  سوم شخص مفرد              او مونث

Nous                اول شخص جمع                ما

Vous                دوم شخص جمع               شما 

Ils                   سوم شخص جمع              آنها (مذکر)

Elles                سوم شخص جمع              آنها (مونث)

 

 

اما نکته قابل ذکر این است که در زبان فرانسوی تلفظ :

او مفرد  - مذکر و مونث- ll , Elle

و انها  - مذکر و مونث- Ils , Elles

یکی است .

 

 هنگام صحبت کردن از روی فاعل و یا متن در حال گفته شده تشخیص می دهیم که در مورد چه چیزی ویا چه کسی صحبت میشود.

  در اینجا متوجه آن میشویم که زبان فرانسوی به دقت و توجه بالایی نیازمند است .

یکی از ضمایر فاعلی که کاربرد آن در صحبت های مودبانه به کار میرود:

کلمه Vous که به معنای شما به کار میرود.

 گاهی به طور مودبانه برای مفرد نیز میتوانیم استفاده کنیم.

اگر بخواهیم غیر رسمی تر باشد میتوانیم از Tu برای صحبت با اعضای خانواده  یا دوستان استفاده کنیم .

استفاده از ضمایر در زبان فرانسوی:

در زبان فرانسوی نیز مانند همه زبان های دیگه برای ما الزامی نیست که حتما از ضمیر استفاده کنیم.

 اما برای جلوگیری از تکرار اسم اشخاص یا اشیا از آن استفاده میکنیم.

 تا هنگام صحبت کردن طرف مقابل شما دایما تکرار کلمات را از شما نشنود .

چگونگی استفاده از ضمایردر فرانسه:

همانطور که بیان شده شما محبور به استفاده از ضمایر نیستین ولی توصیه میشود که از آنها استفاده کنید تا گفتار و یا نوشتار بهتری داشته باشید .

به این صورت که ابتدا میتوانید از اسم شخص یا اشیا خود استفاده کنید و در مورد آن کمی صحبت کنید.

اما در جمله های بعد از تکرار آن اسم  جلوگیری کنید و به جای آن ضمیر فاعلی را جایگزین اسم شخص یا اشیا کنید  .

برای یادگیری سریع بهتر است از تدریس خصوصی فرانسه استفاده کنیم.

ضمایر شخصی:

اما ضمایری که گفته شد ضمایر شخصی بودند که در زبان فارسی به معنای(من،تو،او،ما،شما،انها)می‌باشد.

به این تفاوت که در زبان فرانسوی ضمیر او و انها برای مونث و مذکر به صورت جداگانه استفاده میشود .

ضمایر شخصی در زبان فرانسوی:

ضمایر شخصی فاعلی

ضمایر شخصی تاکیدی

ضمایرمفعولی مستقیم

ضمایر مفعولی غیر مستقیم

ضمایر شخصی انعکاسی

ضمیر مفعولی خنثی

ضمیر شخصی on.

ضمایر مفعولیy و  en

ضمایر شخصی فاعلی:

همانطور که ساختار آنها نیز بیان شد و گفته شد جایگزین فاعل می‌شوند.

 ضمایر تاکیدی برای تاکید داشتن و پافشاری بر شخص یا ضمیر به کار رفته استفاده میشود.

معادلی برای آنها در زبان فارسی نداریم مانند:

او درس هایش را خواند تو میخواهی چه کنی؟

Il a lu ses leçons, et toi, que veux-tu faire ?

 که در این قسمتet toi ضمیر شخصی تاکیدی به حساب می آید.

ضمایر مفعولی مستقیم و غیر مستقیم: ضمایر مفعولی مستقیم و غیر مستقیم نیز به جای مفعول می آیند .

ضمایر شخصی انعکاسی: این ضمایر برای بازتاب عملی هستند که فاعل روی خود انجام میدهد.

در زبان فارسی ما از «خود» استفاده میکنیم.

فعل همیشه بعد از ضمیرon به صورت سوم شخص مفرد صرف میشود.

 اما معنای  جمع  (ما، آدم ها)را به ما میرساند .

و یا زمانی که فاعل نا مشخص باشد و ما ندانیم که فاعل کیست.