جزئیات مطلب

صفات ملکی در زبان فرانسه

صفات ملکی در زبان فرانسه

صفات ملکی در زبان فرانسه

مطلبی که میخواهیم در مورد آن بپردازیم صفات ملکی در زبان فرانسه هستند .

تعریف صفات ملکی

 اما در ابتدا به این بپردازیم که صفات ملکی یعنی چه

صفات ملکی همان‌طور که از اسمشان پیداست برای نشان دادن مالکیت اشیا،انسان،حیوانات و ...به فرد مورد استفاده قرار میگیرد.

یعنی که میخواهیم بگوییم چیزی برای ما است که ان می‌تواند اشیا و یا جاندار باشد. پس در واقع کلماتی هستند که بر مالکیت دلالت دارند .

استفاده از صفات ملکی در زبان فرانسوی

طرز استفاده از صفات ملکی در زبان فرانسه به این صورت است که صفات قبل از اسم جمله آورده میشوند و مالکیت اسم را بیان میکنند .

اما تمام صفاتی که در زبان فرانسه به کار میروند دارای جنسیت مشخص و شمار مشخص هستند که شما میدانید از چه صفاتی برای جنس مونث یا مذکر و برای تعداد مفرد یا جمع استفاده کنید .

که در صفات ملکی نیز این نکته وجود دارد و شما باید طبق جنسیت و شمار صفت ملکی مورد نظر را به کار بگیرید .

اما نکته کامل مهم اینجاست که ما به جنسیت  و شمار فاعل  جمله کاری نداریم بلکه اهمیت با جنسیت اسم مورد نظر است  برای یادگرفتن آنها بهتر است از تدریس خصوصی فرانسه استفاده کنیم

صفات ملکی برای مونث و مذکر

Mon   صفت ملکی مذکر (شمار مفرد)  برای من

Mes   صفت ملکی مذکر و مونث (شمار جمع)  برای من         

Ma     صفت ملکی مونث (شمار مفرد)   برای من

همانطور که مشاهده شد شکل جمع در مونث و مذکر یکسان است .

 

tes       صفت ملکی (شمار جمع)    برای تو               

ta          صفت ملکی مونث (شمار مفرد)   برای تو

ton      صفت ملکی مذکر (شمار مفرد)     برای تو

 

ses     صفت ملکی جمع ( مذکر و مونث)          برای او

sa.    صفت ملکی مونث (شمار مفرد)        برای او

son    صفت ملکی مذکر(شمار مفرد)      برای او

 

 

nos      صفت ملکی جمع           برای ما

notre   صفت ملکی مونث (شمار مفرد)    برای ما  

notre    صفت ملکی مذکر (شمار مفرد)    برای ما    

 

vos      صفت ملکی جمع    برای شما

votre    صفت ملکی مونث (برای شمار مفرد) برای شما

votre.    صفت ملکی مذکر (برای شمار مفرد)برای شما

 

 

leurs     صفت ملکی جمع          برای آنها

leur     صفت ملکی مونث (برای شمار مفرد)  برای آنها

leur     صفت ملکی مذکر (برای شمار مفرد) برای آنها

 

همانطور که در کادر بالا مشاهده میکنید نشان داده شد که  از چه صفاتی باید با توجه به جنسیت و شمار استفاده کنید .

 نکته قابل بیان این است که آگر بعد از صفات ملکیma.ta.sa شی که مورد مالکیت قرار گرفته است با حروف صدادار آغاز شود این سه صفت به mon,son,ton تبدیل میشوند .

اما صفات ملکی که گفته شد صفات وابسته هستند که همانطور که گفته شد قبل از اسم همیشه می آیند و وابسته به اسم هستند .

صفات ملکی  دیگری در زبان فرانسوی است که به آنها صفات ملکی مستقل می‌گوییم که به تنهایی و بدون اسم مورد استفاده قرار میگیرند .

 

مثالی برای صفات ملکی مستقل 

Ce n'est pas notre professeur, il est leur professeur

این معلم ما نیست ، این معلم آنهاست .

همانطور که مشاهده میکنید در این قسمت صفت ملکی داریم که به صورت  مستقل استفاده شده است .

ضمایر ملکی:

les miennes       جمع مونث

les miens.               جمع مذکر

la mienne.              مفرد مونث

le mien.                   مفرد مذکر

 

 

دوم شخص های مفرد

les tiennes.         جمع مونث

les tiens.              جمع مذکر

la tienne.              مفرد مونث

le tien                     مفرد مذکر

 

 

سوم شخص های مفرد 

les siennes.            جمع مونث

les siens.                   جمع مذکر

la sienne.                  مفرد مونث

le sien.                        مفرد مذکر

 

اول شخص های جمع

les nôtres.         جمع مونث

les nôtres.              جمع مذکر

 

la nôtre.               مفرد مونث

le nôtre.               مفرد مذکر

 

 

دوم شخص های جمع

               les vôtres.          جمع مونث

               les vôtres.          جمع مذکر

  la vôtre              مفرد مونث

le vôtre.               مفرد مذکر

 

سوم شخص های مفرد

les leurs.             جمع مونث

les leurs.             جمع مذکر

la leur.                مفرد مونث

le leur.               مفرد مذکر

 

با توجه به مواردی که بیان شد میتوانید به راحتی از صفات ملکی که به دو صورت وابسته و متسقیم برای دلالت بر مالکیت چیزی بر کسی یا چیزی بیان میشود.

و در هر دو حالت باید جنسیت و شمار را در نظر داشته باشید.

به اشتراک گذاشتن این مطلب