جزئیات مطلب

مذکر و مونث در زبان فرانسوی

مذکر و مونث در فرانسوی

مذکر و مونث در زبان فرانسه

نکته ای میخواهیم در مورد آن بپردازیم در زبان فرانسه مذکر و مونث بودن است .
در زبان فرانسوی همه اسامی دارای جنسیت گرامری هستند و در تدریس خصوصی فرانسه این نکات کامل تر آموزش داده می شود.
یعنی هر اسم یا صفت یا فعلی که وجود دارد در زبان فرانسه یا مونث است یا مذکر .
که در زبان فارسی ما همچین قاعده‌ای نداریم .
اما زبان فرانسه از این قاعده مستثنا می‌باشد .
واین نکته در زبان فرانسوی نقش بسیار پررنگی دارد چراکه جنسیت اسامی بر روی دیگر اجزای جمله تاثیر می‌گذارد (در صفت، ضمیر،فعل ها)
به عنوان مثال اگر جنسیت کلمه شما مونث باشد شما باید صفت مونث نیز به کار ببرید.
که در کنار صفات و ضمایر و فاعل ها رنگ ها،ملیت ها، و شغل ها نیز دارای دو حالت مذکر و مونث می‌باشند.
 که میخواهیم در مورد چگونگی تشخیص مونث یا مذکر بودن کلمه بپردازیم .
 
مذکر مونث بودن کلمات در زبان فرانسه
 

شناخت جنسیت کلمه از طریق علایم:

میتوانید با استفاده از علایم که f برای مونث  (feminin)
و m برای مذکر شناسایی کنید (masculin )
 
اما قاعده و قانون های دیگر گرامری وجود دارد که با توجه به آنها میتوانید جنسیت را مشخص کنید .
توجه به حروف پایانی کلمات:
میتوانید به توجه به حروف پایانی که در ادامه بیان میکنیم تشخیص دهید اما از آنجایی که زبان فرانسه در کنار هریک از قانون های آن دارای استثنا های فراوانی نیز می‌باشد برای هر قانونی استثنایی نیز وجود دارد .
 

 اسامی مذکر:

-e/-é
-eur
-ien
-(i)er
-on  استثنا: la boisson, la façon, la liaison, la maison, la raison, la rançon, la saison, la chanson))
-teur
-age
استثنا la cage, l’image, la nage, la page, la plage, la rage))
-al
-eau   استثنا ها: l’eau, la peau))
-ent  استثنا: la jument))
-et
-asme/
-isme
-in
-oir
-ail
 
 
مذکر یا مونث در فرانسوی
 
موارد گفته شده اگر در انتهای کلمه بیاید به غیر از استثناها مذکر به شمار می‌آیند البته استثنا های دیگری وجود دارند که تنها راه تشخیص آنها این است که آنها را به خاطر بسپارید .
اما مواردی دیگری نیز هستند که همیشه به صورت مذکر می‌باشند:
جهت های جغرافیایی :
le nord, le sud, l’est, l’ouest
 
روزها ،ماه ها و فصل :
le lundi, le jeudi, le dimanche
février, avril, octobre
l’été, le printemps, l’automne, l’hiver
 

درختان:

le sapin, le peuplier, le chêne
 

و همچنین زبان ها:

le français, l’allemand, l’anglais
 

مستر هایی که نقش مذکر دارند:

گاهی ممکن است در بعضی از اسم ها مصدر ها به صورت اسم استفاده شوند ,
تمام افعالی که به صورت مصدر هستند و به عنوان اسم استفاده میشوند مذکر به حساب می آیند.
 
کلماتی که از زبان های خارجی وارد زبان فرانسه شده اند:
کلماتی که از زبان های خارجی وارد زبان فرانسه شده اند نیز به شکل مذکر هستند .
 

اسامی مونث:

-esse
-euse
-ienne
-(i)ère
-onne
-trice
 
-adeاستثنا: le stade))
-ance/-ence  استثنا: le silence))
-ée.   استثنا: le musée, le lycée, le trophée, l’apogée, le mausolée))
-elle
-ette
-ie.  استثنا: l’incendie))
-ine
-ise
-aille
-t(i)é  استثنا: le comité, le côté, l’été, le pâté))
-ure   استثنا: le murmure) )
 
و مجددا مواردی که برای شما بیان شد معمولا تا ۷۰درصد اگر انتهای کلمه باشند ان کلمه مونث به حساب می‌آید البته استثنات فراموش نشوند .
 

قاره ها:

قاره ها نیز در زبان فرانسه به صورت مونث می‌باشند:
l’Europe, l’Asie
بهترین روش برای یادگیری بهتر تشخیص جنسیت اسامی این این که هنگام یادگیری اولیه  در صورت نیاز از دیکشنری استفاده کنید.
 

به اشتراک گذاشتن این مطلب