جزئیات مطلب

ثبت نام

فرم ثبت نام 

موضوع ماده ۴۲ آئین نامه آموزشگاه های آزاد 

اینجانبـ با اطلا ع کامل از مقررات مربوط به دانش آموزان علمی آزاد و با قبول آن، درخواست ثبت نام در کالس دوره  را دارم. خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به ثبت نام اینجانب اقدام نمایند. ضمنأ تعهد می نمایم که مقررات آموزشگاه را در همه حال رعایت نموده و بر خالف آن اقدامی ننمایم. 

تذکرات:

۱ .چنانچه داوطلب پس ازثبت نام قطعی و قبل از شروع ترم یا دوره از شرکت در کالس های آموزشگاه منصرف گردد، آموزشگاه باید پس از کسر ۴۰۲ شهریه ماخوذه مابقی را به داوطلب مسترد نماید.

2 .در صورتی که آموزشگاه به هر دلیلی موفق به تشکیل کالس نشود، کلیه شهریه ماخوذه باید مسترد گردد.

۳ .پس از شروع کالس در هر ترم یا دوره استرداد شهریه ضرورتی ندارد.

 

آئین نامه انضباطی :

۱ .رعایت ادب و احترام نسبت به مدیر، معاون و کارکنان آموزشگاه

2 .رعایت حسن رفتار و اخالق و همکاری با سایر دانشجویان

۳ .استفاده از لباس ساده مطابق با شئونات اسالمی و رعایت حجاب اسالمی

4 .خودداری از استفاده از وسایل تجملی و پرهیز از به همراه آوردن اشیاء گرانبها و غیر مجاز

5 .حفاظت و حراست از وسایل شخصی خود در محیط موسسه

6 .خودداری از تجمع در مقابل درب آموزشگاه

7 .حضور به موقع در آموزشگاه و خروج در پایان وقت مقرر و پرهیز از خروج غیر از ساعت مقرر بدون اطالع مسئولین

8 .عدم استفاده از تلفن همراه در زمان برگزاری کالس

9 .حضور ۱۰ دقیقه قبل از شروع کالس در محیط موسسه

۱۰ .حضور به موقع و مرتب در کالس

۱۱ .عدم خروج از کالس و محیط موسسه بدون کسب اجازه از مسئولین آموزشگاه

۱۴ .حفظ و حراست از تجهیزات و ادوات آموزشی و کمک آموزشی متعلق به آموزشگاه

۱۳ .عدم استفاده از وسایل و امکانات موسسه بدون کسب اجازه از مسئولین

۱۲ .غیبت بیش از حد مجاز موجب محرومیت از امتحان خواهد شد.

۱5 .عدم رعایت مقررات موجب اتخاذ تصمیمات ذیل می­گردد:

۱6 .تذکر شفاهی، تذکر به اولیای زبان آموزان، منع موقت از تحصیل، محرومیت از ادامه تحصیل در آموزشگاه

۱7 .حد نصاب قبولی 7۰ میباشد.

۱8 .زبان آموزانی که در پایان ترم نمره ۱۰۰ را کسب نمایند از پرداخت ۱۰۲ شهریه معاف میباشند. ( به جز کالس کودکان)

شرایط و ضوابط ثبت نام:

۱ .قبل از شروع کالس فرزندتان را به آموزشگاه تحویل و در خاتمه کالس تحویل بگیرید .آموزشگاه تعهدی در نگهداری فـرزنـدتـان بعد از ساعت آموزشی و تحویل فرزندتان خارج از محیط آموزشگاه ندارد.

2 .شهریه باید قبل از شروع ترم پرداخت گردد. در صورت عدم پرداخت شهریه آموزشگاه مـجـاز بـه عـدم پـذیـر زبـان آمـوز میباشد.

۳ .توجه به اطالعیه های نصب شده در تابلو اعالنات و رعایت مفاد آنها ضروری است.

4 .به همراه داشتن لیوان و دستمال شخصی برای هر کودک الزامی است. آموزشگاه تعهدی در مـورد دسـتـشـویـی بـردن کـودکـان ندارد .

5 .آموزشگاه از حضور والدین در محیط آموزشی و پذیر کودک بیمار جلوگیری به عمل می آورد .

6 .در صورتیکه حضانت فرزند بر عهده مادر میباشد،

حتما برگه حضانت را تحویل منشی نمایید. استرداد شهریه:

۱ .استرداد به معنای پس دادن و یا برگرداندن شهریه زبان آموز ثبت نام شـده مـی بـاشـد کـه تـحـت شـرایـط خـا و طـبـق قوانین مشخصی انجام می گیرد. استرداد شهریه فقط تا 7۴ ساعت قبل از شروع ترم با ارائه قبض ثبت نام و کسر ۴۰ درصد از شهریه امکان پذیر می باشد. بدیهی است استرداد شهریه بعد از شروع دوره به هیچ عنوان امکانپذیر نمیباشد.

2 .ارائه اصل قبض رسید ثبت نام جهت انجام امور مربوط به استرداد الزامی است.

( در صورتی که سن دانش آموز کمتر از شانزده سال باشد فرم تقاضای ثبت نام توسط ولی نامبرده امضاء شود.)

اگر موافق موارد بالا هستید برای ثبت نام کلیک کنید

به اشتراک گذاشتن این مطلب